27 millioner virksomheter i Europa bruker eWork

27 millioner virksomheter i Europa oppgir at de bruker eWork på en eller annen måte. Det er det store Emergence arbeidsundersøkelsen som melder dette. Det finnes omlag 55,5 millioner virksomheter i de femten EU-landene inklusive Ungarn, Polen og Tjekkia. 


Av Willy Bakkeli – Senter for fjernarbeid 210601

Undersøkelsen er gjort i fjor og dekker over syv tusen forretnings-/service-virksomheter som på en eller annen måte bruker IT- og telebaserte kommunikasjonsformer. I disse bedriftene er målt og registrert forskjellige former og aktiviteter innen eWork. Tilslutt er resultatene veiet/korrigert for å få dem representative for alle typer virksomheter i Europa. 49 prosent anslås å praktisere eWork.

Undersøkelsen viser høye tall og vi har ikke mulighet til å vurdere i hvilken grad definisjonene på eWork er brukt enhetlig. Antakelig må en også  legge inn noe "slingringsmonn" for romslig tolkning av begrepene for enkelte land. Vi har jo også innad i lille Norge en del erfaringer med variert meningsinnhold av begrepene. Men Norge er altså ikke med i denne undersøkelsen, slik at vi ser ikke her hvordan vi ligger an.

Undersøkelsen viser at stereotypien "ensom fjernarbeider hjemmefra" er den minst populære formen for eWork. Bare en og en halv prosent av bedriftene har ansatte som bare arbeider fra hjemmekontoret. En av ti bedrifter bruker kommunikasjonsteknologien fra flere lokaliteter, f eks på jobben, fra filialkontor og hjemmefra. Arbeidssituasjon for de ansatte det gjelder, kan ikke sies å være preget av sosial isolasjon. En av seks bedrifter (17,3 %) bruker frilansere til å levere forskjellige former for informasjons-tjenester. Dersom en bruker en smalere definisjon og tar med arbeid som er levert og basert på telekommunikasjon, ser vi at hele 11,4 prosent av europeiske virksomheter bruker "e-lancere". Se grafen*

Utbredelsen av eWork er såpass stor at en trygt kan si at disse arbeidsformene allerede er i bruk og er etablert innen mange virksomheter i EU-området. Se grafen.*

Store forskjeller landene i mellom

Land med nye eWork kan deles i to hovedkategorier, land med økonomi preget av avansert høy-teknologi - slik som i Sverige, Finland og Nederland. Den andre gruppen karakteriseres med stor bredde i forskjellige eWork-aktiviteter. Det gjelder land i Sentral-, Øst og Sør-Europa, slike som Italia, Ungarn, Polen og Tjekkia. Dette er land som har stor grad av "outsourcing" – ofte med grunnlag i økonomier som favoriserer små firmaer med stor vekt på informasjonsteknologi. Land som Tyskland og Frankrike har lavere andel eWork. I rapporten tror en at det henger sammen med den sterke korporative industritradisjoner i disse landene, samtidig som bedriftene ofte har har velutdannede ansatte og varierte kompetanser innad i bedriftene, slik at de ikke har det samme behovet for "outsourcing". Se grafen*

Oversikt grafer:

*) Alle grafer: Weighted figures; per cent og establishments with >50 employees in EU (15) plus Hungary, Poland and Czech Republic. Source: EMERGENCE European Survey, 2000 (IES/NOP)

Emergence Project sin definisjon av eWork

I prosjektet blir ework definert som envher arbeidsaktivitet som innebærer produksjon og overføring av informasjon via telekommunikasjon som blir sendt fra/til hovedstedet i en organisasjon. Dette kan skje innad i organisasjonen fra en ansatt, eller utenom bedriften via en eksternt tilknyttet leverandør. Definisjonen innbefatter også kommunikasjon fra tradisjonell kontorbasert aktivitet fra en som arbeider alene (f eks fra hjemmekontor, eller fra flere steder/mobilt. Den gjelder også for kontorarbeidere i kontorfellesskap. Se diagrammet under:

  I bedriften Utenfor bedriften (outsourced)
Individ Heltids hjemmekontor for ansatt

Flerlokalisert eller nomadisk arbeid utført av ansatte

Frilansarbeid
Felles fjernarbeidskontor / Samlokalisering Filial (back-office)

Arbeid utført av ansatte plassert i fjernarbeidssentraler eller lokaler eiet av tredje part. (Også plassering utenfor landet)

Tjenester levert av uavhengige
e-lancere

En større artikkel om rapporten ligger ute på nettet og du finner den i sin helhet her.

 

Hva er EMERGENCE prosjektet?

Innføringen av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ført til store endringer i hvor arbeid blir utført innen Europas regioner, - også globalt. Link til EMERGENCE

Dette har ført til endirnger i arbeidslivet, med økende regional spesialisering innen spesielle typer arbeid som benytter seg av informasjonsteknologi.

Likevel er dette svakt kartlagt og undersøkt. Derfor er det opprettet et fond på 2,1 millioner Euro fra Europa-kommisjonens "Information Society Technologies Programme". Fra dette fondet vil  Emergence Project utvikle systematisk anyalyse og statistikk, sette i verk ny forsking og utvikle modeller for å forutse fremtidstrender innen fjernarbeid, globalisering, regional utvikling og behov for kunnskapsutvikling. Herunder er også en definert oppgave  å  bringe resultatene i en lett forståelig og brukervennlig form.

Norge er hittil ikke aktivt med i dette prosjektet.

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>