Fra Moher - Irland

Fra TELEWORK til E-WORK?
- noen hovedpunkter fra e-work konferansen i Irland


I november 2000 ble det arrangert en konferanse i Dublin i regi av Telework Ireland og Enterprise Ireland, med tittel "E-work for business". Undertegnede hadde gleden av å være tilstede på konferansen sammen med ca 150 andre personer fra Irland og England.  Etter konferansen hadde jeg en rundreise i Irland for å besøke fjernarbeidssentre og ressurspersoner innen fagfeltet, representert ved blant annet Nana Luke og Imogen Bertin.

Av Svein Bergum

Jeg har ikke til hensikt å referere alt som skjedde på konferansen.  Det jeg vil gjøre er å trekke fram noen inntrykk på hva det ble lagt vekt på og som delvis skiller seg fra det norske og nordirske bildet.

Irland med velorganiserte kampanjer 
De siste par årene har det i Irland vært flere informasjonskampanjer for fleksible arbeidsformer ("E-work awareness campaign"), med støtte på høyt politisk hold og finansiell støtte fra EU . Blant aktivitetene som organisasjonen "Enterprise Ireland" har gjennomført er:
- to omfattende undersøkelser om utbredelse, barrierer og drivkrefter for fjernarbeid/e-work
- telefon "helpdesk" der bedrifter kan spørre om problemstillinger rundt e-work
- opprettelse av en nasjonal web-side (www.e-work.ie)
- støtte til e-work forsøk i småbedrifter (opp til 50% finansiering)
- produksjon av "e-work guide" til bruk i bedrifter
- Web-basert oversikt over leverandører av utstyr og konsulenttjenester
- Web-basert rekrutteringsdatabase om  e-workers
- Web-basert oversikt over opplærings-ressurser for e-work
- annonsekampanjer for e-work
- studie for å kartlegge økonomiske barrierer (skatt, forsikring mv) for utbredelse

Oppegående interesseorganisasjoner
Aktivitetene over er i stor grad avsluttet og det mer løpende arbeidet med fjernarbeid/e-work ivaretas av organisasjonen Telework Ireland (hjemmeside www.Telework.ie). Denne organisasjonen fokuserer nok mer på regionale og sosiale aspekter rundt fagfeltet, mens Enterprise Ireland er mer orientert mot bedriftslivets nytte og utfordringer.  Telework Ireland har nylig utgitt to håndbøker om temaet: en for bedrifter, og en for individer som vil starte opp som fjernarbeidere.  Det var for øvrig mer fokus på selvstendige fjernarbeidere enn det jeg har opplevd i Norge og Norden, dvs hvordan kan jeg starte opp en næringsvirksomhet der jeg utfører arbeidet fjernt fra kunder og samarbeidspartnere.

Opplæring i fjernarbeid
En annen forskjell i forhold til Norden var det store fokuset på praktisk opplæring i fjernarbeidsteknikker/-metoder.  Foruten informasjon på Web (se ovenfor), hadde de kurs, og Telework Ireland utdannet såkalte "Telework mentorer" som assisterte både når det gjaldt tekniske- og organisatoriske problemstillinger.

Hjemmearbeid lite fokusert
Foruten fokus på selvstendige fjernarbeidere, var det mye fokus på såkalte call-sentre (også kalt kontaktsentre) og mindre fokus på hjemmebasert fjernarbeid.  Det var  mer fokus på arbeid over avstand mer generelt, der andre avstandsdimensjoner enn det mye omtalte,  kontor i forhold til hjem, var i fokus.  Eksempler på slike avstandsdimensjoner var avstand mellom kolleger, avstand til kunder, avstander til samarbeidspartnere internt og eksternt i virtuelle team og virtuelle organisasjoner.  Derfor var slike organisasjonstyper diskutert som kanskje noen av de viktigste og raskest voksende typer av det som ble omtalt som E-work.

Telework eller e-work: relansering av nytt begrep ("ny vin på gamle flasker"), eller reelt nytt innhold?
Jeg diskuterte med flere konferansedeltakere, inkludert innledere, om hva som var forskjellen på begrepene telework og e-work.  Etter å ha lest en del irske rapporter ble jeg noe forvirret av begrepsbruken. De fleste slo fast at begrepene var identiske, andre slo fast at e-work var en undergruppe av telework, mens andre definisjoner hadde det motsatte perspektivet.  Enkelte konferansedeltakere mente at e-work kun var en relansering av telework begrepet for å kvitte seg med et gammelmodig stempel og i stedet hekte seg på "e-bølgen".  Andre mente imidlertid at begrepet e-work sto for noe substansielt forskjellig og var et videre begrep enn telework.  De hevdet at mens telework var knyttet mot relokalisering av arbeid ut fra kontoret til et fjernt sted (ofte hjemmet), basert på avtaler, dekker e-work et videre perspektiv på arbeid over avstand mer generelt, der det er flere avstandsdimensjoner enn kontor - hjem.  Avstandsdimensjoner mot kunder, kolleger, leverandører og andre er relevant.

Konklusjonen på om vi skal benytte telework/fjernarbeid eller e-work vil jeg ikke ta her.  Men uansett navn, fortoner det seg klart for meg at det praktiske og teoretiske innholdet i begrepet endrer seg, ut fra hva jeg så i Irland.  Ut fra utbredelsen av IKT og nye e-aktiviteter i bedrifter blir det vanskelig å sette skille mellom når bedrifter og personer fjernarbeider eller ikke.  Dette er i tråd med at fjernarbeid/telework og e-work eller e-handel for den saks skyld, sannsynligvis vil forsvinne som begreper om en tid.  Da vil arbeid over geografisk avstand støttet av IKT være vesentlig for store deler av arbeidslivet.  Vi kan spørre oss om hvor relevant det i dag er å telle og sette navn på de som bruker telefon i arbeidet?

Jeg vil komme tilbake med noen mer detaljerte beskrivelser og analyser på dette nett-stedet av deler av det jeg har tatt opp her, for eksempel virtuelle team, selvstendige fjernarbeidere og call-centre.

Lillehammer, februar 2001/Svein Bergum

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>