Fører fjernarbeid til mer eller mindre reising?

- Randi Hjorthol ved Transportøkonomisk institutt har nylig laget en litteraturanalyse over hva forskningen sier om samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Analysen viser at det står dårlig til med eksakt viten om dette temaet.

Av Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid - 150902

Resultatene fra de undersøkelsene som er presentert viser en variert virkelighet, heter det i rapporten. Det er lite nyere norsk forskning å forholde seg til. Gjennomgangen av overveiende internasjonal forskning tyder på at fjernarbeid isolert sett har vist en viss reduksjon i antall arbeidsreiser, kjøretøykilometer og dermed utslipp.  På den andre siden tyder enkelte undersøkelser på at fjernarbeid og IKT fører til mer transport.

Det klassiske eksempelet på at IKT fører til mer reising er Graham Bells første telefonsamtale. Der ber han sin assistent komme hjem til seg. Den nye teknologien genererer altså en reise som ikke hadde skjedd uten telefonsamtalen...

Som en roper i skogen får en svar?
Resultatene avhenger også av hva som måles, på hvilken måte det gjøres og hva slags perspektiv  som anlegges på problemstillingen, og hvor mange elementer man tar hensyn til i en kompleks transportvirkelighet. Vi kan tenke oss ar IKT kan erstatte transport, at den kan modifisere transport/reiseaktivitet, generere nye reiser, eller også at det ikke er noen spesiell sammenheng mollom bruk av IKT og transport.

Svært mange av undersøkelsene om fjernarbeid er gjort blant arbeidstakere som på forhånd både hadde lange arbeidsreiser, stort tidspress og høy bilbruk. I de prøveprosjektene  der arbeidstakerne hadde valgmuligheter, fjernarbeidet de ansatte 1-2 dager i uka. Det kan det ut som om dette oppfattes som optimalt sett ut fra arbeidstakeren. Av hensyn til organsisering av arbeidet på arbeidsplassen, er det enklere med relativt få dager hjemmearbeid.

En vanlig fjernarbeider ville jo tro at fjernarbeid førte til mindre reising. I følge litteraturstudien kan det i noen sammenhenger tyde på at så er tilfelle, men andre undersøkelser tyder på det stikk motsatte, at IKT og fjernarbeid genererer enda mer aktivitet og dermed mer reising.

Videokonferanser
I følge rapporten synes heller ikke videokonferanser i særlig grad å erstatte møtereiser innen næringslivet i Norge. Blant de som brukte videokonferanser var de viktigste grunnene til å bruke videokonferanser at 77 prosent mente de sparte reiser, 50 prosent mente møtetiden avtok og 45 prosent mente at effektiviteten økte. I Norge har både bruken av videokonferanser og forskning på området vært beskjeden. Utviklingen de siste årene tyder imidlertid på økt interesse i næringslivet, og at videokonferanser nå synes å være i en vekstfase.

Grundige undersøkelser mangler
I flere undersøkelser diskuteres mulig manifestering av forskjellige former for latent etterspørsel, men disse er i liten grad empirsik studert:

En rekke mangler ved undersøkelsene
Litteraturgjennomgangen peker på at det er en rekke mangler ved de undersøkelsene som er gjennomført innen temaet. Her kan det være mye å hente ved bedre metodologiske tilnærminger. Det viser seg også at det er mange temaer som er dårlig dekket  forskningsmessig, og som er viktige for å få en bedre forståelse for utviklingen av disse fenomenene. Fire temaer anbefales å bli fulgt opp senere.

Innen transportområdet har en vært mer opptatt av anvendelsen av teknologien innenfor sektoren selv, enn å se de samfunnsmessige konskekvensene av IKT-bruken generelt for transportbehovene. Fører for eksempel IKT-bruk til at byene sprer seg utover slik at det totalt sett mer reising? Men det er ikke gjort undersøkelser som kan avklare dette. På sikt kan de samfunnsmessige virkningene kunne har minst like stor betydning for transportomfanget som de teknologiske. - Det er derfor av stor betydning at det samfunnsmessige pespektivet ikke tapes av synes når informasjons- og kommunikasjonsteknologiens muligheter og virkninger vurderes, heter det i sluttordet i rapporten.

Dersom en i det hele tatt skal kunne bli i stand til å komme med kvalifiserte vurderinger av fjernarbeid og IKTs rolle innen transport, må det mer forskning til.

Kilde: Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi; TØI rapport 576/2002 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet


Eldre artikler/linker om liknende tema:
 

TØI-rapport fra 1999:
Hjemmekontor reduserer ikke reisebehovet
En reisemønsterundersøkelse fra 1997/98 koblet til en undersøkelse om utbredelse av hjemme-PCer viste ingen reduksjon i reisemønster for de som brukte hjemme-PC i arbeidet. Derimot tydet svarene på en hvis spredning i når en reiste på dagen. / Senter for fjernarbeid 240201

Fjernarbeid nesten ikke tema i Nasjonal Transportplan
Fjernarbeid og telependling er ytterst sparsomt diskutert som et mulig middel til å redusere persontransportbehovet innen arbeidslivet i Nasjonal transportplan for perioden 2002 – 2011. Saken ble behandlet i Stortinget 15. februar. / Senter for fjernarbeid 230201

SAS til kamp mod videomøder
Salget af business class-billetter er faldet 20 procent, og flyselskabet SAS opfordrer nu erhvervslivet til at slukke for videokonferencen og genopdage det personlige møde. Hos Sony har man alligevel reduceret rejsebudgettet med 30 procent og dækker sit behov for møder med videokonferencer. / Computerworld Danmark 110402