FAQ - ofte spurte spørsmål

Hva er fjernarbeid?
Hvilke typer fjernarbeid finnes?
Hvorfor er arbeidstakere interessert i fjernarbeid?
Hvorfor er bedrifter interessert i fjernarbeid?
Hvilke fordeler for samfunnet gir fjernarbeid?
Ulemper for fjernarbeideren?
Hva slags utfordringer betyr fjernarbeid for bedrifter?
Hva bør inngå i en bedrifts policy for fjernarbeid?
Er det lurt med pilotprosjekter med fjernarbeid først?
Hvilke krav stilles til ledere av fjernarbeidere?
Trenger en individuell skriftlig avtale?
Andre krav til fjernarbeideren?
Hvilke arbeidsoppgaver passer for fjernarbeid?
Hvilke personer passer til fjernarbeid?

Hva er fjernarbeid?

Begrepet fjernarbeid har mange definisjoner, men alle peker på at fjernarbeid er arbeidsordninger der det er geografisk avstand mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, noe av det tradisjonelle arbeidet på kontoret blir "flyttet ut" og utført et annet sted, og det brukes elektronisk kommunikasjon for kontakt mellom arbeidsgiver og fjernarbeider..

Fjernarbeid kan omfatte hele arbeidstiden eller deler av denne, enten en eller flere dager pr uke eller deler av en dag.

Andre begrep som brukes for å betegne omtrent det samme som fjernarbeid er: telependling, telearbeid, distansearbeid, fleksibelt arbeid eller distribuert arbeid.

 

Ulike typer av fjernarbeid

Grovt sett er det vanlig å skille mellom tre hovedformer av fjernarbeid: hjemmearbeid, mobilt fjernarbeid og fjernarbeidssentra. Hjemmearbeid finner sted i fjernarbeiderens hjem, eventuelt i kombinasjon med regulær arbeidsplass. Mobilt fjernarbeid innebærer at fjernarbeideren forflytter seg mellom ulike steder: f.eks egen bil, bedriftens kontorer, kundekontorer, hoteller og hjemmekontor.

Enkelte forfattere inkluderer også med andre typer fjernarbeid: f.eks geografisk spredte grupper, samarbeid mellom bedrifter (virtuelle bedrifter), og også såkalt supplerende fjernarbeid på kvelder og i helger.

 

Hvorfor er arbeidstakere interessert i fjernarbeid?

Hvorfor er bedrifter interessert i fjernarbeid? (fordeler for arbeidsgiver)

Personalpolitiske grunner: kan gi medarbeidere en bedre tilpasning mellom jobb og privatliv, kan tiltrekke og beholde kompetent personell.

Øke produktiviteten: Studier viser at fjernarbeid kan gi produktivitetsøkninger på 15-30%. Dette skyldes økt konsentrasjon på grunn av mindre forstyrrelser, og at fjernarbeid gir muligheter for å arbeide på tider og steder som er mest gunstig for den enkelte. Tiden på kontoret kan også bli

Strategiske fordeler: Fjernarbeid kan gi en mulighet til å komme nærmere markedet, ved at fjernarbeiderne kan utvikle tettere sosiale relasjoner og kontakter mot kunder og strategiske samarbeidspartnere. Fjernarbeid forbindes også med en miljøvennlig, framtidsrettet og moderne drift: det kan derfor ha positive effekter for bedriftens image.

Kostnadsreduksjoner: Det kan spares arealkostnader hvis medarbeidere, som er mye på farten, kan dele kontorplass. Dette kan også gi mindre kostnader i oppvarming og renhold.

 

Hvilke fordeler for samfunnet gir fjernarbeid?

Distriktspolitisk og regionalpolitisk virkemiddel for å opprettholde spredt bosetting

Redusere arbeidsreiser, mindre forbruk av bensin, gunstig miljøeffekter, spare investeringer i transportsystemet

Få utnyttet investeringer i IT og telekommunikasjonsnettverk

 

 

Ulemper for fjernarbeideren?

For den enkelte fjernarbeider er kanskje den største mulige ulempe faren for faglig og sosial isolasjon. Dette kan redusere trivselen. Det kan også være vanskelig å skille arbeidstid og fritid. I praksis er det større fare for at fjernarbeideren jobber for mye enn for lite.

Disse ulempene motvirkes best ved at omfanget av fjernarbeid begrenses, og at det er jevnlig kontakt mot leder og kollegaer- både pr telefon og personlige møter.

 

Hva slags utfordringer betyr fjernarbeid for bedrifter?

Fjernarbeid er ikke bare uproblematisk med kun positive virkninger. Noen mulige utfordringer for bedriften kan være blant disse:

Hva bør inngå i en bedrifts policy for fjernarbeid?

 

Er det lurt med pilotprosjekter med fjernarbeid først?

Det kan ofte være lurt å starte opp med et begrenset pilotprosjekt, før en bedrift bestemmer seg for full-innføring.

Før forsøket starter bør en ha tenkt gjennom følgende:

 

 

Hvilke krav stilles til ledere av fjernarbeidere?

Her en noen retningslinjer for ledere:

 

Trenger en individuell skriftlig avtale?

Fjernarbeid må baseres på tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig er det mange områder hvor det kan oppstå problemer. Her kan nevnes:

Arbeidstid

Når skal fjernarbeideren være tilgjengelig.

Hvor mye skal fjernarbeidren være på ordinær arbeidsplass og hvor mye som fjernarbeider?

Rapporteringsrutiner

Hvem skal bekoste utstyret, og reparasjoner?

Hva med skader og forsikring? Hva med tyveri?

Hva med sikring av bedriftens sensitive informasjon?

Andre krav til fjernarbeideren?

Ikke start som fjernarbeider uten å ha jobbet i bedriften noen måneder

Begrens omfanget av fjernarbeid

Regelmessighet

 

Hvilke arbeidsoppgaver passer for fjernarbeid?

Mange jobber har oppgaver som kan utføres som fjernarbeid, men spesielt velegnet er:

Erfaringene er at stadig flere typer jobber og oppgaver kan utføres fleksibelt utenfor den tradisjonelle faste arbeidsplassen, i hvert fall deler av arbeidstida.

Hvilke personer passer til fjernarbeid?

Fjernarbeidere må ha stor grad av motivasjon og selvstendighet, ta ansvar for utførelse av egne arbeidsoppgaver (være egen leder), ha behov for mindre samvær og erfaringsutveksling med kolleger, og ha evne til å håndtere mindre støtteapparat for IT og administrasjon.

I seg selv våger vi å påstå at fjernarbeid i seg selv som redskap ikke virker desentraliserende. Det er måten dette arbeidsmetoden blir brukt på som avgjør det. Og erfaringene er mange og til dels motstridende.